જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
નવસારી 
District Education Office - Navsari | Contact Us

અમારો સંપર્ક

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી

સરનામુ : સર હોમી મેહતા સરકારી ટેક્નીકલ હાઇસ્કૂલ, હોસ્ટેલ બીલ્ડીંગ, પટેલ સોસાયટી પાછળ, છાપરા રોડ, નવસારી
પિન કોડ : 396445
રાજ્ય : ગુજરાત
ઇ-મેઇલ : navsarideo@gmail.com
ફોન નંબર : (02637) 280224, 232572સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :